G E M E I N S C H A F T       L E B E N       L E R N E N

News 2017

 

Platt ant Marianum – unplattbar

Van C. Migura, 14.03.2017

Ne häile Masse Dönkes, wat to gniesen un lachen, man uck wat to naoh­denken, kreegen de Lüe bi den platt­dütsken Vörläse­wettstried an’n 9. 3. to hören.

Säi lusterden up de Vör­dräge van:

Adelina Schwering, 5a
Maximilian Berentzen, 5b
Paul Kassens, 5d
Mira Meyerink, 5e
Charlotte Meutstege, 6a
Franziska Korte, 6b
Antonia Schweers, 6c
Johanna Niers, 6d
Celina Lampe, 6e
Lotta Spies, 6f
Sabrina Ott, 7a
Tom Hemelt, 7b
Bernd Korte, 7c
Christoph Dickebohm, 7d
Lea Schulte, 7e
Anna Marie Plass, 8a
Katharina Kolkmann, 8b
Kai Berens, 8c
Kirsten Bleumer, 8e
Sarah Hegge, 9a
Hannah Bergmann, 9b
Sylvie Heijnen, 9e
Carina Hogarz, 10b
Jannik Deters, 10d
Markus Brameyer, 10e
Maria Backers, 11de4
Emily Kassens, 11de7
Lea Leffers, 12de5

Gaud, dat de Jury nich man ut äine Per­son bestaiht! Allännig härr ick mi wall nich traaut, ut ale de klassen­besten Vör­läsers blot äin’n noch weer bätern utto­söiken. Un uck us dräi tohope, Daniela Wecke, Hermann Breer un mi, is dat wissse nich licht fallen. Man wi bünt us doch jedet Maol äinig worn, well de Näse vörn härr. Dat wassen:

Adelina Schwering för de Klassen 5 un 6,
Kirsten Bleumer för de Klassen 7 un 8,
Hannah Bergmann för de Klassen 9 un 10,
Maria Backers för de Klassen 11 un12.

Grote Gratelation!

Un alet Gaude för den Wett­stried in de Möppske Region, wecker an’n 28. 3. anstaiht, hier bi us int Mar­janum, in’n Musik­saol.

 
NACH OBEN